Bioreaktory Typ BEWA BIOK 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 osób

Typoszereg bioreaktorów stwarza możliwość zaprojektowania i wykonania większych oczyszczalni dla szkół, przedszkoli, zespołu budynków mieszkalnych, małych osiedli, domów pomocy społecznej itp. Z oczyszczalni tego typu może korzystać nawet do 300 osób (przepływ 45 m³/d).

Bioreaktory stosuje się w miejscach, gdzie nie jest opłacalna budowa lub nie jest możliwe podłączenie sieci kanalizacyjnej np.: na wsiach, obrzeżach miast. Reaktory biologiczne oczyszczalni BIOK 20 do 100 przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Wykonywane są w postaci monolitycznego, żelbetowego zbiornika cylindrycznego z betony klasy minimum B - 45.

Technologia zastosowana z typoszeregu bioreaktorów obejmuje system oczyszczania obejmujący złoże biologiczne i osad czynny z przewagą biologicznego oczyszczania na złożu biologicznym. Zasadniczy proces oczyszczania powstaje w procesie natleniania, a oczyszczone ścieki można odprowadzać do wód powierzchniowych. Uzyskany efekt oczyszczania odpowiada warunkom określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Typoszereg reaktorów biologicznych posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska nr AT/2003 - 08 - 0206.