Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków Typ BEWA BIOK od 2 do 16 osób

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia jest najtańszym sposobem oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z obiektów takich jak:

 • gospodarstwa domowe,
 • szkoły,
 • małe osiedla mieszkaniowe,
 • motele, hotele,
 • restauracje i inne obiekty o podobnym charakterze.

Oczyszczalnia w wersji typowej składa się z jednego zbiornika żelbetowego, w którego skład wchodzą trzy komory:

 • osadnik wstępny,
 • bioreaktor ze stałym złożem zanurzonym,
 • osadnik wtórny,
 • zbiornik oczyszczalni w trakcie montażu jest zabudowywany w gruncie, co sprawia, że urządzenie harmonijnie wkomponowane jest w teren.

Zasada działania oczyszczalni opiera się na trzech procesach:

 • procesie gnilnym i sedymentacji ścieków,
 • procesie drobnopęcherzykowego napowietrzania zatopionego złoża biologicznego,
 • procesie recyrkulacji osadów.

Sterowanie tymi procesami odbywa się w sposób automatyczny. Użytkownik nadzoruje jedynie prawidłowość wskazań urządzeń kontrolnych. Aby zapewnić ciągłość i prawidłowość pracy oczyszczalni, należy co najmniej raz w roku opróżnić osad z komory wstępnego oczyszczania.

Efekt oczyszczania odpowiada warunkom określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Typ oczyszczalni systemu biok 2 - 16

Lp. Wymiar
cm
BIOK 2 BIOK 4 BIOK 8 BIOK 12 BIOK 16
1. Rzędna dopływu 63 63 63 60 60
2. Rzędna odpływu 73 73 73 70 70
3. Średnica zbiornika 150 200 200 200 250
4. Wysokość zbiornika 285 285 285 332 332
5. Waga (t) 5,3 6,9 6,9 7,8 8,7
6. Wydajność (m3/d) 0,30-0,45 0,60-0,90 1,20-1,50 1,80-2,10 2,40-2,55
7. Liczba mieszkańców od 2 do 3 od 4 do 6 od 8 do 10 od 12 do 14 od 16 do 17

Rys. podglądowy: schemat bioreaktora z osadnikiem wtórnym bez wymiarów


Na powyższy typoszereg oczyszczalni BEWA posiada
Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska nr AT/2003 - 08 - 0205