Separatory lamelowe

Przeznaczenie
Separatory lamelowe typu BEWA przeznaczone są do oddzielania zanieczyszczeń oraz związków ropopochodnych z wód opadowych przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych.
Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu ścieków opadowych z terenów przemysłowych i składowych, centrów miast, dróg, autostrad, baz transportowych, myjni samochodowych.
Dla podniesienia efektywności działania zaleca się montaż osadnika przed separatorem.
Budowa
Elementy składowe separatorów lamelowych umieszczone są w studniach betonowych wykonanych jako element monolityczny z betonu klasy minimum B - 45, od góry zwięczone płytą pokrywową, w której znajduje się otwór włazowy zamknięty żeliwnym włazem dostosowanym do przewidywanego obciązenia. W zależności od lokalizacji urządzenia stosowane są włazy typu lekkiego lub ciężkiego. Nadbudowę separatora w przypadku głęboko posadowionych wykopów, stanowią kręgi betonowe łączone za pomocą uszczelek elastomerowych. Gabaryty zbiorników separatorów oraz masa są dostosowane do możliwości ich transportu kołowego od wytwórcy do miejsca docelowej zabudowy.