Separatory

Substancje ropopochodne oraz tłuszcze stwarzają olbrzymie niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, zwłaszcza dla wód powierzchniowych i podziemnych. Firma BEWA, mając na względzie ochronę środowiska, zajmuje się produkcją separatorów, które służą do przechwytywania substancji ropopochodnych oraz tłuszczu. Urządzenia są proste w montażu i eksploatacji.
Separatory spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 07.08.2004 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Typoszereg separatorów zapewnia standard wymagany obecnymi przepisami, określającymi wielkość spływu ze zlewni szczelnej a także parametry jakości podczyszczonych wód opadowych wprowadzanych do odbiorników :

  • substancje ropopochodne do 15 mg/dm3
  • zawiesina ogólna do 100 mg/dm3
Separatory BEWA posiadają Aprobaty Techniczne Instytutu Ochrony Środowiska.